Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Anasayfa » Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim
Zorunlı İSG Eğitimidir. Temel İş Sağlığı| Ve Güvenliği Eğitim Her firmanın sektörüne göre bu eğitimleri alması gerekir, gerekebilir. Şirketinizde bu eğitimleri nasıl alacaksınız bilgisi olan kişi yoksa İSG Danışmanlık hizmetimizi alabilirsiniz. Temel isg eğitimi kurumumuzca yetkili olarak verilmektedir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi – AMAÇ ;

 • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel kavramlar konusunda farkındalık oluşturur.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatı tanır.
 • Mesleki hastalıklar ve ilk yardım konusunda bilinçlendirir.
 • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili teknik konularda bilgilendirir. 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN TANIMI

 • Çalışanların sağlıklı ve güvenli çalışmalarını sağlamak üzere alınması gereken tedbirler dizisidir. Bir diğer tanımı ile de ;
 • İşyerlerinde işin yürütümü sırasında , çeşitli sebeplerden kaynaklanan , işçi sağlığına ve güvenliğine zarar verebilecek her türlü şartlardan korunmak korunmak amacı ile yapılan sistemli , bilimsel ve tedbirli çalışmalardır.

temel-is-sagligi-ve-is-guvenligi-egitimi-merkezi-yetkili

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE;

İş kazası ;

İşçinin işyerinde veya işin yürütümü anında gerçekleşen , ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan durum olarak tanımlanır.

Örnek iş kazaları ;

 TEMEL İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ CEZASI

6331 sayılı kanuna göre TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ alınmaması durumunda uygulanacak para cezaları ( 2016 yılı güncel ceza tutarları )

Kanunun yükümlülük ve ceza maddelerini sıraladığımız da birden fazla madde ihlalinde uygulanacak para cezai işlemleri aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi

Yerine Getirilmeyen Yükümlülük Uygulanacak İdari Para Cezası
4/1-a

26/1-a

İşverenin; mesleki riskleri önlenme, çalışanlara eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri alma, organizasyon yapma, gerekli araç ve gereçleri sağlama, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirme ve mevcut durumu iyileştirme yükümlülüklerini yerine getirmemesi. Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 2.603 TL
4/1-b

26/1-a

İşverenin; işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme yükümlülüklerini yerine getirmemesi. Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 2.603 TL
6/1-a

26/1-b

İşverenin; belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmemesi / çalıştırmaması. Görevlendirilmeyen/çalıştırılmayan her bir kişi için 6.511 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 6.511 TL
6/1-b

26/1-b

İşverenin; diğer sağlık personeli çalıştırmaması / görevlendirmemesi. 3.255 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 3.255 TL
6/1-c

26/1-b

İşverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olan araç, gereç, mekân ve zaman gibi ihtiyaçlarını karşılamaması. 1.952 TL
6/1-ç

26/1-b

İşverenin; işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamaması. 1.952 TL
6/1-d

26/1-b

İşverenin; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak kendisine bildirilen tedbirleri yerine getirmemesi. Yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı 1.301 TL
8/1

26/1-c

İşverenin; çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkileme ihtimali olan konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmemesi. 1.952 TL
8/6

26/1-c

İşverenin; iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlaması. 1.952 TL
10/1

26/1-ç

İşverenin; mevzuat çerçevesinde risk değerlendirmesi yapmaması veya yaptırmaması. 3.906 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay içi 5.859 TL
10/4

26/1-ç

 

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği yönünden; çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik olarak gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırmaması. 1.952 TL
11

26/1-d

 

İşverenin; acil durumları belirleme, acil durumlar için tedbir alma, acil durum planlarını hazırlama, destek elemanı görevlendirme, araç gereç sağlama, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak düzenlemeleri yapma yükümlülüklerini yerine getirmemesi. Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 1.301 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.301 TL
12

26/1-d

 

Ciddi ve yakın tehlike durumunda işverenin; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gidebilmesini, özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanların işe devam etmemesini, müdahalede bulunan çalışanların sorumlu tutulmamasını sağlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi. Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için 1.301 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.301 TL
14/1

26/1-e

 

İşverenin; iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutma, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenleme, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışanları, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenleme yükümlülüklerini yerine getirmemesi. Yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için ayrı ayrı 1.952 TL
14/2

26/1-e

 

İşverenin, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi. 2.603 TL
14/4

26/1-e

 

Sağlık hizmet sunucularının, iş kazaları ve meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi. Yükümlülüğü yerine getirmeyen sağlık hizmet sunucusuna 2.603 TL
15/1

26/1-f

 

İşverenin; işçilerin sağlık gözetimini yapma/yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmemesi. Sağlık gözetimine tabi tutulmayan her çalışan için 1.301 TL
15/2

26/1-f

 

İşverenin; tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak kişileri, yapacakları işe uygun olduklarını belirtir sağlık raporu olmadan işe başlatması. Sağlık raporu alınmayan her çalışan için 1.301 TL
16

26/1-g

 

İşverenin; Çalışanların bilgilendirilmesi başlıklı 16 ncı maddede belirtilen konularda çalışanları ve çalışan temsilcilerini bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi. Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için 1.301 TL
17

26/1-ğ

 

İşverenin; Çalışanların eğitimi başlıklı 17 nci maddede belirtilen konularda çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi. Her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı 527 TL
18

26/1-h

 

İşverenin; Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması başlıklı 18 inci maddede belirtilen konularda çalışanların görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama yükümlülüğünü yerine getirmemesi. Her bir aykırılık için ayrı ayrı 1.301 TL
20/1

26/1-ı

 

İşverenin; çalışan temsilcisi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi. 1.301 TL
20/3

26/1-ı

 

Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını istemelerini sağlama konusunda işverenin üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmemesi. 1.952 TL
20/4

26/1-ı

 

Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının haklarının işverence kısıtlanması ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânların sağlanmaması. 1.301 TL
22

26/1-i

 

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma, kurul kararlarını uygulama, işyerinde alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturma, kurullar arasında koordinasyonu sağlama, aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması halinde kurul kararları hakkında diğer işvereni bilgilendirme yükümlüklerini yerine getirmemesi. Her bir aykırılık için ayrı ayrı 2.603 TL
23/2

26/1-j

 

Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezlerinde yönetimin; iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon sağlamak, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarmak, bu uyarılara uymayan işverenleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmek yükümlülüklerini yerine getirilmemesi Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen yönetime 6.511 TL
24/2

26/1-k

 

İşverenin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olması. 6.511 TL
25/6

26/1-l

 

İşverenin; işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödeme veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek ya da durumlarına göre başka bir iş verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi. İhlale uğrayan her bir çalışan için 1.055 TL / Aykırılığın devam ettiği her ay için 1.055 TL
29

26/1-m

 

İşverenin; güvenlik raporunu hazırlayıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçirmesiİşverenin; işletilmesine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca izin verilmeyen işyerini açması. İşverenin; durdurulan işyerinde faaliyete devam etmesi. 104.196 TL
30

26/1-n

 

İşverenin; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler başlıklı 30 uncu maddeye istinaden iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi. Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak 1.301 TL
26/1-o Çalışanlara, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin edilmemesi.

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALANLARA FAYDALARI

 • En önemli fayda çalışanın sahaya donanımlı ve yetkin bir şekilde inmesini sağlamaktır.
 • Çalışan motivasyonunu ve katılımını arttırır.
 • İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş ve iş gücü kayıplarını en aza indirgeyerek iş veriminde artışı sağlar ve maliyetleri düşürür.
 • Rakiplere karşı üstünlük sağlar.
 • Resmi makamlar önünde kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlar.
 • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın , patlama , makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğinin sağlanması.